ТЕНТ Б ВИБРО-СИТО

КРАТАК ОПИС РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОГОНА ВИБРО-СИТА У ТЕНТ „Б“

На објекту ТЕНТ „Б“ на систему за одшљакивање извршили смо реконструкцију погона вибро-сита. На постојећем ситу постојала је само могућност варијације“ амплитуде осцилација променом ексцентрицитета замајаца.

На реконструисаном погону сита могуће је континуално варирати три променљиве: учестаност и амплитуду осцилација, као и нагиб вектора побудне силе према оси корита сита. Овај начин омогућава оптималан режим рада вибро-сита, при свим квалитетима угља, односно при свим гранулацијама шљаке.

Такође, приликом бољег отресања шљаке долази до мањег хабања дробилице, у коју долази знатно мање песка, који изазива абразију његових обртних чекића. Пошто више не долази до загушења решетке сита укинут је систем прскалица за испирање решетке водом, што додатно смањује хабање решетке и чекића дробилице. Погон сита може бити хидраулични и електрични.