ТЕ КОЛУБАРА ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ

СЕРВИС ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИХ УПРАВЉАЧКИХ УРЕЂАЈА ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ

Електро-пнеуматски уређај, који са своја три управљачка канала, обезбеђује поуздано отварање вентила сигурности котловских постројења (прегрејач, међу-прегрејач и бубањ) у термоелектранама када улазни притисак достигне вредност почетка отварања. Осим тога запорно тело вентила сигурности је додатно оптерећено ради повећања непропустљивости на седишту чиме се испуњавају сви захтеви прописани стандардом SRPS-ISO-4626-1.

Закључно са 2015. годином испоручили смо и пустили у рад 6 (шест) уређаја за управљање вентилима сигурности у ЈП ТЕНТ „Обреновац”- ТЕ „Колубара”. Уређаји управљају вентилима сигурности прегрејача паре на котловима бр. 1, 3, 4 и 5 (36 MW) и вентилима сигурности прегрејача, међу-прегрејача и бубња на блоку А5 (110 MW).

uredjaj_za_upravljanje_ventilima_sigurnosti